Có lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu!

Cannot read properties of null (reading 'title')