Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Xử lý khủng hoảng truyền thông

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phần 1: Nội dung khóa học

12 bài học

Bài 1: Thế nào là khủng hoảng truyền thông?

Bài 2: Nhận diện khủng hoảng

Bài 3: Quy trình xử lý khủng hoảng (Phần 1)

Bài 4: Quy trình xử lý khủng hoảng (Phần 2)

Bài 5: Đối diện với cơ quan ngôn luận

Bài 6: Cách thức trả lời truyền thông đại chúng.

Bài 7: Các nguyên tắc vàng nên làm

Bài 8: Các nguyên tắc vàng nên tránh

Bài 9: Khắc phục hậu quả

Bài 10: Bài học từ chiến dịch xử lý khủng hoảng SAI LẦM

Bài 11: Tổng kết

Bài 12: Bài học thêm - Chống khủng hoảng tiềm năng

Phần 2: Bài tập cuối khóa

2 bài học

Khóa học liên quan

Tiểu luận tốt nghiệp

VitanEdu