Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Xây dựng nội dung website trong 3 ngày

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Phân loại Website

Nội dung khóa học

Phần 1:

1 bài học

Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Tài liệu khóa học

Ngày 1: Xây dựng nội dung kế hoạch nội dung

11 bài học

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Phân loại Website

Bài 3: Phân biệt Website và Blog

Bài 4: Nội dung định hướng & Nội dung bán hàng

Bài 5: Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo chủ đề

Bài 6: Các loại nội dung thường gặp

Bài 7: Xây dựng Sitemap

Bài 8: Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung

Template facebook content

TIps thiết kế truyền thông hiệu quả

Kế hoạch xây dựng nội dung website

Ngày 2: Thực hành xây dựng nội dung

10 bài học

Bài 9: Hướng dẫn viết mô tả sản phẩm

Bài 10: Hướng dẫn viết bài dạng tổng hợp

Bài 11: Hướng dẫn viết bài dạng danh sách

Bài 12: Hướng dẫn viết bài dạng hướng dẫn

Bài 13: Thiết kế nội dung

Bài 14: Hướng dẫn xây dựng Ebook

Bài 15: Hướng dẫn thiết kế Infographic

Bài 16: Hướng dẫn thiết kế Slide

Bài 17: Hướng dẫn thiết kế Landing page

Bài 18: Tổng kết ngày 2

Ngày 3: Quảng cáo & Đo lường Website

8 bài học

Bài 19: Quảng cáo trên Social

Bài 20: Quảng cá qua Mail marketing

Bài 21: Quảng bá qua người có tầm ảnh hưởng

Bài 22: Quảng bá sử dụng PPC

Bài 23: Đo lường sử dụng Google Analytics

Bài 24: Tổng kết khóa học

Khóa học có liên quan

Trắc nghiệm cuối khóa học

VitanEdu