Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Xây dựng doanh nghiệp thành công

Nội dung khóa học

Giới thiệu

2 bài học

Bài 0. Giới thiệu khóa học

Tài liệu

Phần 1. Điểm xuất phát

4 bài học

Bài 1. Tổng quan về Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Bài 2. Case-study về Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Bài 3. Câu chuyện doanh nghiệp

Bài 4. Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Phần 2. Xây dựng bản kế hoạch kinh doanh

5 bài học

Bài 5. Tư duy chiến lược

Bài 6. Cấu trúc Tầm nhìn – Chiến lược

Bài 7. Bản kế hoạch hành động

Bài 8. Xây dựng và đo lường mục tiêu

Bài 9. Các công cụ lập kế hoạch

Phần 3. Quản lý nhân sự

4 bài học

Bài 10. Cấu trúc quản trị nhân sự

Bài 11. Tuyển dụng nhân sự

Bài 12. Đào tạo nhân sự

Bài 13. Đãi ngộ cho nhân viên

Phần 4. Quản lý tài chính

1 bài học

Bài 14. Quản lý tài chính

Phần 5. Quản lý bán hàng và marketing

2 bài học

Bài 15. Chiến lược Marketing

Bài 16. Chiến lược Bán hàng

Phần 6. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

2 bài học

Bài 17. Kỹ năng quản lý

Bài 18. Kỹ năng lãnh đạo

Phần 7. Quản lý thành tích

2 bài học

Bài 19. Hệ thống quản lý công việc

Bài 20. Quy trình đánh giá/báo cáo

TỔNG KẾT

4 bài học

Trắc nghiệm cuối khóa

Tự luận cuối khóa

Đánh giá khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu