Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Tổng quan thị trường Bất động sản ở Việt Nam

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Khái niệm và phân loại bất động sản

Bài 2: Các đặc điểm của bất động sản

Nội dung khóa học

Phần 1: Nội dung khóa học

9 bài học

Bài 1: Khái niệm và phân loại bất động sản

Bài 2: Các đặc điểm của bất động sản

Bài 3: Các quyền tài sản đối với bất động sản

Bài 4: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường bất động sản

Bài 5: Phân loại thị trường bất động sản

Bài 6: Các yếu tố của thị trường bất động sản

Bài 7: Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

Bài 8: Giá trị và giá cả của bất động sản

Bài 9: Phương pháp xác định giá cả bất động sản.

Phần 2: Đánh giá góp ý cho khóa học

4 bài học

Bài tập trắc nghiệm.

Đánh giá góp ý cho khóa học

Các khóa học có liên quan

Bài tiểu luận cuối khóa

VitanEdu