Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp nơi công sở

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Tell me about yourself

Bài 2: Education & Qualification

Nội dung khóa học

PHẦN 1: PHỎNG VẤN VỚI SẾP TÂY

5 bài học

Bài 1: Tell me about yourself

Bài 2: Education & Qualification

Bài 3: Reasons for Application

Bài 4: Strengths & Special Skills

Bài 5: Talking about Salary

PHẦN 2: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

5 bài học

Bài 6: Greetings at the first working day

Bài 7: Getting acquainted with new colleagues

Bài 8: Meeting Human Resources Department

Bài 9: Talking about your duties at work

Bài 10: Having lunch together

PHẦN 3: CÁC CÔNG VIỆC THÔNG THƯỜNG TRONG CÔNG TY

12 bài học

Bài 11: Making photocopies

Bài 12: Filing documents

Bài 13: Checking emails

Bài 14: Receiving a fax

Bài 15: Sending a fax

Bài 16: Word Processing

Bài 17: Mailing Letters

Bài 18: Making a phone call

Bài 19: Answering a phone call

Bài 20: Transferring calls

Bài 21: Taking a message

Bài 22: Passing a message

PHẦN 4: CÁC KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC

18 bài học

Bài 23: Making appointments

Bài 24: Booking tickets

Bài 25: Room Reservation

Bài 26: Restaurant Reservation

Bài 27: Arranging Meetings

Bài 28: Arranging Trips

Bài 29: Visitors with appointments

Bài 30: Visitors without appointments

Bài 31: Meeting new customers

Bài 32: Arranging interviews

Bài 33: Reporting work

Bài 34: Picking up clients

Bài 35: After-sales service

Bài 36: Handling Complaints

Bài 37: Acceptance-Refusal-Cancellation

Bài 38: Negotiations

Bài 39: Asking for information

Bài 40: Teamwork

PHẦN 5: CÁC TÌNH HUỐNG THỂ HIỆN CẢM XÚC

5 bài học

Bài 41: Asking for help

Bài 42: Asking for opinions

Bài 43: Claiming Apologies

Bài 44: Asking for leave

Bài 45: Asking for Annual

PHẦN 6: CÁCH YÊU CẦU TĂNG LƯƠNG, THĂNG CHỨC

5 bài học

Bài 46: Departments - Positions

Bài 47: Asking for Promotion

Bài 48: Asking for Pay Raise

Bài 49: Applying for Job Transfer

Bài 50: Being Praised

VitanEdu