Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 0: Đề cương thành thạo Excel qua giải đề thi

Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Excel

7 bài học

Bài 0: Đề cương thành thạo Excel qua giải đề thi

Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng

Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel

Bài 3: Các hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar

Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu

Bài 5: Các lưu và mở tập Excel

Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác

Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

9 bài học

Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị)

Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị)

Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị)

Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc, số làm tròn)

Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum

Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy)

Bài 13: hàm đếm COUNTA (dãy)

Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản

bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

6 bài học

Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)

Bài 19: Hàm Value

Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi

Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 4: Thao tác với các Hàm luận lý trong Excel

5 bài học

Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa mãn điều kiện, giá trị không thỏa mãn điều kiện)

Bài 23: OR (dãy lý luận)

Bài 24: AND (dãy lý luận)

Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm lý luận

Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê trong Excel

10 bài học

Bài 27: Vlookup

Bài 28: Hlookup

Bài 29: SUMIF

Bài 30: SUMIFS

Bài 31: COUNTIF

Bài 32: COUNTIFS

Bài 33: AVERAGEIF

Bài 34: AVERAGEIFS

Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao

Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

5 bài học

Bài 37: Sắp xếp

Bài 38: Lọc cơ bản (filter)

Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)

Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 7: Trình diễn dữ liệu

6 bài học

Bài 42: SubTotal

Bài 43: Thao tác với PivotTables

Bài 44: Thao tác với PivotCharts

Bài 45: Thao tác với biểu đồ trong Excel

Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình dữ liệu

Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 8: Giải đề thi

14 bài học

Bài 48: Đề thi số 1

Bài 49: Đề thi số 2

Bài 50: Đề thi số 3

Bài 51: Đề thi số 4

Bài 52: Đề thi số 5

Bài 53: Đề thi số 6

Bài 54: Đề thi số 7

Bài 55: Đề thi số 8

Bài 56: Đề thi số 9

Bài 57: Đề thi số 10

Bài tập cuối khóa (Tự giải)

Tài liệu khóa học

Đánh giá góp ý cho khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu