Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Quản lý cảm xúc để hạnh phúc và thành công

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

CHƯƠNG I: HIỂU MÌNH

4 bài học

Bài 1: Dẫn nhập

Bài 2: Tác động của yếu tố sinh lý lên cảm xúc của bạn

Bài 3: Tác động của yếu tố nhận thức lên cảm xúc của bạn

Bài tập chương I

CHƯƠNG II: HIỂU NGƯỜI

3 bài học

Bài 4: Tác động của các mối quan hệ lên cảm xúc của bạn

Bài 5: Tác động của môi trường xung quanh lên cảm xúc của bạn

Bài tập chương II

CHƯƠNG III: HIỂU LUẬT

5 bài học

Bài 6: Quy luật thích ứng

Bài 7: Quy luật lây lan

Bài 8: Quy luật di chuyển

Bài 9: Quy luật tương phản

Bài tập chương III

CHƯƠNG IV: HÓA GIẢI CẢM XÚC

7 bài học

Bài 10: Phương pháp lựa chọn hoàn cảnh

Bài 11: Phương pháp cải tạo hoàn cảnh

Bài 12: Phương pháp phân tán sự chú ý

Bài 13: Phương pháp thay đổi nhận thức

Bài 14: Phương pháp điều chỉnh cách phản ứng

Bài trắc nghiệm chương IV

Tiểu luận tốt nghiệp

VitanEdu