Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

001 - Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC

Nội dung khóa học

Phần 01 - Cài đặt công cụ lập trình

4 bài học

000 - File đính kèm khóa học

001 - Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC

002 - Cài đặt code editor

003 - Cài đặt plugin MVC cho code editor

Phần 02 - Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

2 bài học

004 - Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên

005 - Cài đặt kiến trúc MVC

Phần 03 - Ứng dụng MVC đầu tiên

3 bài học

006 - Lý thuyết về kiến trúc MVC

007 - Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên

008 - Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào

Phần 04 - Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

3 bài học

009 - Lý thuyết về Mysql

010 - Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào

011 - Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

Phần 05 - Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

5 bài học

012 - Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử

013 - Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC

014 - Controller nhận dữ liệu từ view thế nào

015 - Xử lý tầng dữ liệu

016 - Tóm tắt kiến thức

Phần 06 - Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

2 bài học

017 - Lý thuyết về mảng

018 - Kĩ thuật tạo và duyệt mảng

Phần 07 - Bài toán kinh điển - Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

8 bài học

019 - Khởi tạo controller showData

020 - Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View

021 - Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu

022 - Xóa dữ liệu trong mysql

023 - Sử dụng hàm require

024 - Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC

025 - Nhận dữ liệu từ controller thế nào

026 - Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu

Phần 08 - Học PHP Mysql qua bài số 2 - quản lý nhân sự

1 bài học

027 - Giới thiệu project số 2 - lập trình backend cho website quản lý nhân sự

Phần 09 - Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

3 bài học

028 - Phân tích cơ sở dữ liệu

029 - Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình

030 - Thiết kế nhanh phần frontend

Phần 10 - Lập trình chức năng thêm dữ liệu

5 bài học

031 - Chuyển phần frontend vào view

032 - Tạo View thêm dữ liệu

033 - Dùng controller lấy dữ liệu từ view

034 - Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php

035 - Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend

Phần 11 - Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

9 bài học

036 - Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller

037 - Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql

038 - Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên

039 - Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL

040 - ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql

041 - Nhận dữ liệu trong view

042 - Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh

043 - Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự

044 - Xóa dữ liệu bằng id

Phần 12 - Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

5 bài học

045 - Giới thiệu jquery ajax

046 -Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web

047 - Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện

048 - Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang

049 - Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự

Phần 13 - Kiểu dữ liệu hiện đại - JSON

3 bài học

050 - Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại

051 - Cài đặt project và môi trường code

052 - Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng

Phần 14 - Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

9 bài học

053 - Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ

054 - Đưa dữ liệu json vào mysql

055 - Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json

056 - Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào

057 - Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json

058 - Thao tác thêm dữ liệu json thế nào

059 - Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json

060 - Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào

061 - Các thao tác xử lý xử dữ liệu json

Phần 15 - Đưa Json vào lập trình backend

2 bài học

062 - Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend

063 - Phân tích dữ liệu theo hướng json

Phần 16 - Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

4 bài học

064 - Setup project

065 - Tạo view thêm mới dữ liệu

066 - Thêm dữ liệu bằng model và controller

067 - Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide

Phần 17 - Hoàn thiện Backend cho phần slide

5 bài học

068 - Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt

069 - Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide

070 - Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller

071 - Xử lý logic cho phần upload hàng loạt

072 - Hoàn thiện backend cho phần slide

Phần 18 - Hoàn thiện Frontend cho phần slide

2 bài học

073 - Setup phần dữ liệu và phần frontend

074 - Hoàn thiện kết nối frontend và backend

Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

3 bài học

075 - Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Đánh giá và góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu