Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Làm kỹ xảo truyền thông với After Effects

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Workspage và Panel

Bài 2: Thiết lập dự án và các Layer thuộc tính

Nội dung khóa học

Phần 1: Kỹ xảo truyền thông

41 bài học

Bài 1: Workspage và Panel

Bài 2: Thiết lập dự án và các Layer thuộc tính

Bài 3: Chức năng của các loại Layer

Bài 4: Quy trình và Ghi nhớ bài học

Bài 5: Các thuộc tính của Panel (Phần 1)

Bài 6: Hướng dẫn cài đặt Script Move Anchor Point

Bài 7: Hiểu về Tool trong After Effect

Bài 8: Hiểu về Pre-compose

Bài 9: Light - Các nguồn sáng

Bài 10: Layer Camera

Bài 11: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 1)

Bài 12: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 2)

Bài 13: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 3)

Bài 14: Mask là gì?

Bài 15: Ghi nhớ phím tắt

Bài 16: Vẽ Hud 1

Bài 17: Vẽ Hud 2 (Phần 1)

Bài 18: Vẽ Hud 2 (Phần 2)

Bài 19: Vẽ Hud 2 (Phần 3)

Bài 20: Vẽ Hud 3 (Phần 1)

Bài 21: Vẽ Hud 3 (Phần 2)

Bài 22: Chorma key là gì

Bài 23: Keylight

Bài 24: Xóa phông xanh

Bài 25: Advanced Spill Suppressor (Phần 1)

Bài 26: Advanced Spill Suppressor (Phần 2)

Bài 27: Xóa phông xanh và ghép cảnh

Bài 28: Key Cleaner - Lấy lại tóc tơ

Bài 29: Keying - Lấy lại tóc tơ

Bài 30: Trapcode Lux (Phần 1)

Bài 31: Trapcode Lux (Phần 2)

Bài 32: Thuật phân thân (Phần 1)

Bài 33: Thuật phân thân (Phần 2)

Bài 34: Track Matte

Bài 35: Roto brush tool

Bài 36: Refine edge tool (Phần 1)

Bài 37: Refine edge tool (Phần 2)

Bài 38: Refine edge tool dạng lông tơ (Phần 1)

Bài 39: Refine edge tool dạng lông tơ (Phần 2)

Bài tập cuối khóa

Khóa học liên quan

VitanEdu