Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Kỹ thuật vàng V.O.I.C.E để giọng nói hiệu quả

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Tổng quan về giọng nói

2 bài học

Bài 1: Giọng nói là tài sản vô hình thể hiện chúng ta là ai?

Bài 2: Vì sao nói phải có Kỹ thuật hay nói có Nghệ thuật?

Kỹ thuật thứ 1: Cách tạo Âm lượng cho giọng nói

4 bài học

Bài 3: Vì sao cần kỹ thuật này

Bài 4: Kỹ thuật tạo Khẩu hình miệng để có âm lượng mong muốn

Bài 5: Kỹ thuật đẩy khí từ bụng ra khi nói nhỏ và nói to

Bài 6: Cảm xúc phù hợp với ngôn từ

Kỹ thuật thứ 2 Kỹ thuật tạo Khoảng dừng trong khi nói

3 bài học

Bài 7: Vì sao cần Kỹ thuật này

Bài 8: Cách tạo khoảng dừng

Bài 9: Bài tập luyện kỹ thuật dừng nâng cao

Kỹ thuật thứ 3 Kỹ thuật tạo Ngữ điệu trong Giọng nói

3 bài học

Bài 10: Trầm và Bổng

Bài 11: Nhanh chậm, to nhỏ

Bài 12: Nhấn buông ngắt nghỉ

Kỹ thuật thứ 4 Sự rõ ràng trong Giọng nói

3 bài học

Bài 13: Tốc độ cần kiểm soát

Bài 14: Tròn vành rõ chữ

Bài 15: Luyện tập Tròn vành rõ chữ

Kỹ thuật thứ 5 Năng lượng trong Giọng nói

3 bài học

Bài 16: Cảm xúc từ trái tim

Bài 17: Cảm thụ về ngôn từ và Nội dung bài nói

Bài 18: Kết hợp các kỹ thuật về âm lượng, khoảng dừng, ngữ điệu, sự rõ ràng

Bài tập cuối khóa

5 bài học

Trắc nghiệm cuối khóa

Tiểu luận cuối khóa

Khóa học liên quan

Đánh giá và góp ý khóa học

Đánh giá và góp ý khóa học

VitanEdu