Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 4

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

8 bài học

Phép cộng phân số

28:58

Phép cộng phân số (tiếp theo)

30:34

Phép trừ phân số

28:58

Phép nhân phân số

26:30

Tìm phân số của một số

27:20

Phép chia phân số

27:45

Hình thoi

23:30

Diện tích hình thoi

25:55

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

6 bài học

Giới thiệu tỉ số

28:36

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

28:42

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

31:02

Tỉ lệ bản đồ

24:57

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ

24:05

Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

29:29

Ôn tập

5 bài học

Ôn tập về số tự nhiên

30:35

Ôn tập về phân số

31:55

Ôn tập về các phép tính với phân số

28:45

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

14:37

Ôn tập về hình học

24:55

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 4

Miễn phí

+ 7 người đã học