Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 4

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Ôn Tập Các Số Đến 100000

13 bài học

Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ

Các số có sáu chữ số

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Dãy số tự nhiên

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ

Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

Chương 2: Bốn Phép Tính Với Các Số Tự Nhiên. Hình học

30 bài học

Phép cộng

Phép trừ

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính chất giao hoán của phép cộng

Biểu thức có chứa ba chữ

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với 10, 100, 1000...., Chia cho 10, 100, 1000....

Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đề-xi-mét vuông, Mét vuông

Nhân một số với một tổng

Nhân một số với một hiệu

Nhân với số có hai chữ số

Giới thiệu nhân nhẩm với số có hai chữ số với 11

Nhân với số có ba chữ số

Chia một tổng cho một số

Chia cho số có một chữ số

Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Chương 3: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, 5, 9, 3. Giới Thiệu Hình Bình Hành

7 bài học

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Ki-lô-mét vuông

Hình bình hành

Diện tích hình bình hành

Chương 4: Phân Số - Các Phép Tính Với Phân Số. Giới Thiệu Hình Thoi

15 bài học

Phân số

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số bằng nhau

Rút gọn phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Phép cộng phân số

Phép trừ phân số

Phép nhân phân số

Tìm phân số của một số

Phép chia phân số

Hình thoi - Diện tích hình thoi

Chương 5: Tỉ Số - Một Số Bài Toán Liên Quan Đến Tỉ Số - Tỉ Lệ Bản Đồ

6 bài học

Giới thiệu tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Thực hành

Chương 6: Ôn tập

10 bài học

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về hình học

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 4

+ 27 người đã học