Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 3

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Sung

8 bài học

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Ôn tập các bảng nhân, chia

Ôn tập về hình học

Ôn tập về giải toán

Xem đồng hồ

Chương 2: Phép Nhân Và Phép Chia Trong Phạm Vi 1000

30 bài học

Bảng nhân 6

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bảng chia 6

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Phép chia hết và phép chia có dư

Bảng nhân 7

Gấp một số lên nhiều lần

Bảng chia 7

Giảm đi một số lần

Tìm số chia

Góc vuông, góc không vuông

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Đề-ca-mét, Héc-tô-mét

Bảng đơn vị đo độ dài

Thực hành đo độ dài

Bài toán giải bằng hai phép tính

Bảng nhân 8

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bảng chia 8

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bảng nhân 9

Gam

Bảng chia 9

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Làm quen với biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Hình chữ nhật, hình vuông. Chu vi hình chữ nhật, hình vuông

Chương 3: Các Số Đến 10000

15 bài học

Các số có bốn chữ số

Số 10000

Điểm ở giữa. Trung điểm đoạn thẳng

So sánh các số trong phạm vi 10000

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Tháng - Năm

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Vẽ đường tròn

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Làm quen với chữ số La Mã

Thực hành xem đồng hồ

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Tiền Việt Nam

Làm quen với thống kê số liệu

Chương 4: Các Số Đến 100000

12 bài học

Các số có năm chữ số

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Số 100000

So sánh các số trong phạm vi 100000

Diện tích của một hình

Đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-mét vuông

Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Tiền Việt Nam

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Chương 5: Ôn Tập Cuối Năm

5 bài học

Ôn tập các số đến 100000

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập hình học

Ôn tập về giải toán

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 4

Miễn phí

+ 27 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 2 sách Cánh Diều

Miễn phí

+ 25 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 4

Miễn phí

+ 7 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 2 sách Cánh Diều

Miễn phí

+ 6 người đã học