Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chủ đề 1 : Ôn tập và bổ sung

6 bài học

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu?

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 6: Luyện tập chung

Chủ đề 2 : Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

8 bài học

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 10: Luyện tập chung

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 14: Luyện tập chung

Chủ đề 3 : Làm quen với khối lượng, dung tích

4 bài học

Bài 15: Khối lượng và đơn vị đo khối lượng

Bài 16: Dung tích và đơn vị đo dung tích

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít

Bài 18: Luyện tập chung

Chủ đề 4 : Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

6 bài học

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 21: Luyện tập chung

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 24: Luyện tập chung

Chủ đề 5 : Làm quen với hình phẳng

4 bài học

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng

Bài 28: Luyện tập chung

Chủ đề 6 : Ngày - giờ, giờ - phút, ngày - tháng

4 bài học

Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút

Bài 30: Ngày – tháng

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

Bài 32: Luyện tập chung

Chủ đề 7 : Ôn tập Học kì 1

4 bài học

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100

Bài 34: Ôn tập hình phẳng

Bài 35: Ôn tập đo lường

Bài 36: Ôn tập chung

Chủ đề 8 : Phép nhân, phép chia

9 bài học

Bài 37: Phép nhân

Bài 38: Thừa số, tích

Bài 39: Bảng nhân 2

Bài 40: Bảng nhân 5

Bài 41: Phép chia

Bài 42: Số bị chia, số chia, thương

Bài 43: Bảng chia 2

Bài 44: Bảng chia 5

Bài 45: Luyện tập chung

Chủ đề 9 : Làm quen với hình khối

2 bài học

Bài 46: Khối trụ, khối cầu

Bài 47: Luyện tập chung

Chủ đề 10 : Các số trong phạm vi 1000

7 bài học

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Bài 51: Số có ba chữ số

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số

Bài 54: Luyện tập chung

Chủ đề 11 : Độ dài và đơn vị độ dài. Tiền Việt Nam

4 bài học

Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét

Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

Bài 58: Luyện tập chung

Chủ đề 12 : Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

5 bài học

Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 63: Luyện tập chung

Chủ đề 13 : Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

4 bài học

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Bài 65: Biểu đồ tranh

Bài 66: Lựa chọn khả năng

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Chủ đề 14 : Ôn tập cuối năm

8 bài học

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 72: Ôn tập hình học

Bài 73: Ôn tập đo lường

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Bài 75: Ôn tập chung

VitanEdu

Khóa học liên quan