Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Ôn tập và bổ sung

11 bài học

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 2: Ước lượng

Bài 3: Số hạng - Tổng

Bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Bài 5: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Bài 6: Em làm được những gì?

Bài 7: Điểm - Đoạn thẳng

Bài 8: Tia số - Số liền trước, số liền sau

Bài 9: Đề-xi-mét

Bài 10: Em làm được những gì?

Bài 11: Thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu các loại cây ở trường em

Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

22 bài học

Bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 2: 9 cộng với một số

Bài 3: 8 cộng với một số

Bài 4: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số

Bài 5: Bảng cộng

Bài 6: Đường thẳng - Đường cong

Bài 7: Đường gấp khúc

Bài 8: Ba điểm thằng hàng

Bài 9: Em làm được những gì?

Bài 10: Phép trừ có hiệu bằng 10

Bài 11: 11 trừ đi một số

Bài 12: 12 trừ đi một số

Bài 13: 13 trừ đi một số

Bài 14: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Bài 15: Bảng trừ

Bài 16: Em giải bài toán

Bài 17: Bài toán nhiều hơn

Bài 18: Bài toán ít hơn

Bài 19: Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Bài 20: Lít

Bài 21: Em làm được những gì?

Bài 22: Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ

Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

12 bài học

Bài 1: Phép cộng có tổng là số tròn chục

Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài 3: Em làm được những gì?

Bài 4: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

Bài 5: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 6: Em làm được những gì?

Bài 7: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

Bài 8: Biểu đồ tranh

Bài 9: Có thể, chắc chắn, không thể

Bài 10: Ngày, giờ

Bài 11: Ngày, tháng

Bài 12: Em làm được những gì?

Ôn tập học kì 1

4 bài học

Bài Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115

Bài Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119

Bài Ôn tập hình học và đo lường trang 125

Bài Thực hành và trải nghiệm trang 127

Phép nhân, phép chia

12 bài học

Bài 1: Tổng các số hạng bằng nhau

Bài 2: Phép nhân

Bài 3: Thừa số, tích

Bài 4: Bảng nhân 2

Bài 5: Bảng nhân 5

Bài 6: Phép chia

Bài 7: Số bị chia, số chia, thương

Bài 8: Bảng chia 2

Bài 9: Bảng chia 5

Bài 10: Giờ, phút, xem đồng hồ

Bài 11: Em làm được những gì?

Bài 12: Thực hành và trải nghiệm

Các số đến 1000

14 bài học

Bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Bài 2: Các số từ 101 đến 110

Bài 3: Các số từ 111 đến 200

Bài 4: Các số có ba chữ số

Bài 5: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Bài 6: So sánh các số có ba chữ số

Bài 7: Em làm được những gì?

Bài 8: Mét

Bài 9: Ki-lô-mét

Bài 10: Khối trụ - Khối cầu

Bài 11: Hình tứ giác

Bài 12: Xếp hình, gấp hình

Bài 13: Em làm được những gì?

Bài 14: Thực hành và trải nghiệm: Đo bằng gang tay để biết vật dài bao nhiêu mét

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

8 bài học

Bài 1: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Bài 2: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Bài 3: Nặng hơn, nhẹ hơn

Bài 4: Ki-lô-gam

Bài 5: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Bài 6: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Bài 7: Tiền Việt Nam

Bài 8: Em làm được những gì?

Ôn tập cuối năm

6 bài học

Bài Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99

Bài Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102

Bài Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106

Bài Ôn tập hình học và đo lường trang 108

Bài Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể trang 111

Bài Thực hành và trải nghiệm trang 113

VitanEdu