Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 2 sách Cánh Diều

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

28 bài học

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Bài 4: Đề-xi-mét

Bài 5: Số hạng – Tổng

Bài 6: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Bài 7: Luyện tập chung

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Bài 11: Luyện tập

Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 13: Luyện tập

Bài 14: Luyện tập chung

Bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

Bài 18: Luyện tập

Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 20: Luyện tập

Bài 21: Luyện tập chung

Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

Bài 23: Luyện tập

Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

Bài 25: Luyện tập

Bài 26: Luyện tập chung

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học

Bài 28: Em vui học toán

Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

23 bài học

Bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Bài 31: Luyện tập

Bài 32: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Bài 35: Luyện tập

Bài 36: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 37: Luyện tập chung

Bài 38: Ki-lô-gam

Bài 39: Lít

Bài 40: Luyện tập chung

Bài 41: Hình tứ giác

Bài 42: Điểm – Đoạn thẳng

Bài 43: Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc

Bài 44: Độ dài đường thẳng. Độ dài đường gấp khúc

Bài 45: Thực hành lắp ghép xếp hình phẳng

Bài 46: Luyện tập chung

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 49: Ôn tập về hình học và đo lường

Bài 50: Ôn tập

Bài 51: Em vui học toán

Chương 3: Phép nhân và phép chia

21 bài học

Bài 52: Làm quen với phép nhân - Dấu nhân

Bài 53: Phép nhân

Bài 54: Thừa số - Tích

Bài 55: Bảng nhân 2

Bài 56: Bảng nhân 5

Bài 57: Làm quen với phép chia, dấu chia

Bài 58: Phép chia

Bài 59: Phép chia (tiếp theo)

Bài 60: Bảng chia 2

Bài 61: Bảng chia 5

Bài 62: Số bị chia - Số chia -Thương

Bài 63: Luyện tập

Bài 64: Luyện tập chung

Bài 65: Khối trụ - Khối cầu

Bài 66: Thực hành lắp ghép xếp hình khối

Bài 67: Ngày - Giờ

Bài 68: Giờ - Phút

Bài 69: Ngày - Tháng

Bài 70: Luyện tập chung

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học

Bài 72: Em vui học toán

Chương 4: Các số trong phạm vi 100. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

27 bài học

Bài 73: Các số trong phạm vi 1000

Bài 74: Các số có ba chữ số

Bài 75: Các số có ba chữ số (tiếp theo)

Bài 76: So sánh các số có ba chữ số

Bài 77: Luyện tập

Bài 78: Luyện tập chung

Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 81: Luyện tập

Bài 82: Mét

Bài 83: Ki-lô-mét

Bài 84: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 85: Luyện tập

Bài 86: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 87: Luyện tập

Bài 88: Luyện tập chung

Bài 89: Luyện tập chung

Bài 90: Thu thập - Kiểm đếm

Bài 91: Biểu đồ tranh

Bài 92: Chắc chắn - Có thể - Không thể

Bài 93: Em ôn lại những gì đã học

Bài 94: Em vui học toán

Bài 95: Ôn tập về phép tính trong phạm vi 1000

Bài 96: Ôn tập về phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Bài 97: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 98: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 99: Ôn tập chung

VitanEdu