Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 6 sách Friends Plus

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Starter Unit

8 bài học

Starter Unit - Vocabulary 1

Starter Unit - Language focus 1

Starter Unit - Vocabulary 2

Starter Unit - Language focus 2

Starter Unit - Vocabulary 3

Starter Unit - Language focus 3

Starter Unit - Vocabulary 4

Starter Unit - Language focus 4

Unit 1: Towns and cities - Các thị trấn và thành phố

9 bài học

Unit 1 - Vocabulary

Unit 1 - Reading

Unit 1 - Language focus 1

Unit 1 - Vocabulary and Listening

Unit 1 - Language focus 2

Unit 1 - Speaking

Unit 1 - Writing

Unit 1 - CLIL

Unit 1 - Options

Unit 2: Days - Các ngày

11 bài học

Unit 2 - Vocabulary

Unit 2 - Reading

Unit 2 - Language focus 1

Unit 2 - Vocabulary and Listening

Unit 2 - Language focus 2

Unit 2 - Speaking

Unit 2 - Writing

Unit 2 - CLIL

Unit 2 - Options

Progress review 1 - Part 1

Progress review 1 - Part 2

Unit 3: Wild life - Cuộc sống hoang dã

9 bài học

Unit 3 - Vocabulary

Unit 3 - Reading

Unit 3 - Language focus 1

Unit 3 - Vocabulary and Listening

Unit 3 - Language focus 2

Unit 3 - Speaking

Unit 3 - Writing

Unit 3 - CLIL

Unit 3 - Options

Unit 4: Learning world - Thế giới học tập

11 bài học

Unit 4 - Vocabulary

Unit 4 - Reading

Unit 4 - Language focus 1

Unit 4 - Vocabulary and Listening

Unit 4 - Language focus 2

Unit 4 - Speaking

Unit 4 - Writing

Unit 4 - Culture

Unit 4 - Options

Progress Review 2 - Part 1

Progress Review 2 - Part 2

Unit 5: Food and health - Thực phẩm và sức khỏe

9 bài học

Unit 5 - Vocabulary

Unit 5 - Reading

Unit 5 - Language focus 1

Unit 5 - Vocabulary and Listening

Unit 5 - Language focus 2

Unit 5 - Speaking

Unit 5 - Writing

Unit 5 - CLIL

Unit 5 - Options

Unit 6: Sports - Thể thao

11 bài học

Unit 6 - Vocabulary

Unit 6 - Reading

Unit 6 - Language focus 1

Unit 6 - Vocabulary and Listening

Unit 6 - Language focus 2

Unit 6 - Speaking

Unit 6 - Writing

Unit 6 - Culture

Unit 6 - Options

Progress review 3 - Part 1

Progress review 3 - Part 2

Unit 7: Growing up - Lớn lên

9 bài học

Unit 7 - Vocabulary

Unit 7 - Reading

Unit 7 - Language focus 1

Unit 7 - Vocabulary and Listening

Unit 7 - Language focus 2

Unit 7 - Speaking

Unit 7 - Writing

Unit 7 - CLIL

Unit 7 - Options

Unit 8: Going away - Đi xa

11 bài học

Unit 8 - Vocabulary

Unit 8 - Reading

Unit 8 - Language focus 1

Unit 8 - Vocabulary and Listening

Unit 8 - Language focus 2

Unit 8 - Speaking

Unit 8 - Writing

Unit 8 - Culture

Unit 8 - Options

Progress Review 4 - Part 1

Progress Review 4 - Part 2

VitanEdu