Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 4

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

What does your father do?

2 bài học

Lesson 1

24:36

Lesson 3

26:54

Would you like some milk?

3 bài học

Lesson 1

25:53

Lesson 2

32:43

Lesson 3

25:35

What does he look like?

3 bài học

Lesson 1

28:59

Lesson 2

30:54

Lesson 3

31:44

When's Children's Day?

3 bài học

Lesson 1

27:10

Lesson 2

29:07

Lesson 3

27:22

Let's go to the bookshop.

3 bài học

Lesson 1

29:03

Lesson 2

29:40

Lesson 3

31:23

How much is the T-shirt?

2 bài học

Lesson 1

30:03

Lesson 2

26:26

What's your phone number?

1 bài học

Lesson 1

28:50

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 5

Miễn phí

+ 6 người đã học