Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 2 sách Global Success

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Semester 1

6 bài học

Unit 1: At my birthday party

Unit 2: In the backyard

Fun time 1

Unit 3: At the seaside

Unit 4: In the countryside

Review 1

Semester 2

6 bài học

Unit 5: In the classroom

Unit 6: On the farm

Fun time 2

Unit 7: In the kitchen

Unit 8: In the village

Review 2

Semester 3

6 bài học

Unit 9: In the grocery store

Unit 10: At the zoo

Fun time 3

Unit 11: In the playground

Unit 12: At the café

Review 3

Semester 4

6 bài học

Unit 13: In the maths class

Unit 14: At home

Fun time 4

Unit 15: In the clothes shop

Unit 16: At the campsite

Review 4

VitanEdu