Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 2 sách Family And Friends

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Unit Starter: Hello! - Xin chào!

6 bài học

Unit Starter - Lesson 1: Words

Unit Starter - Lesson 2: Grammar and Song

Unit Starter - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit Starter - Lesson 4: Numbers

Unit Starter - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit Starter - Lesson 6: Story

Unit 1: Is this your mom? - Đây là mẹ bạn đúng không?

6 bài học

Unit 1 - Lesson 1: Words

Unit 1 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 1 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 1 - Lesson 4: Numbers

Unit 1 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 1 - Lesson 6: Story

Unit 2: He's happy! - Anh ấy vui vẻ!

6 bài học

Unit 2 - Lesson 1: Words

Unit 2 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 2 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 2 - Lesson 4: Numbers

Unit 2 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 2 - Lesson 6: Story

Unit 3: Are these his pants? - Đây là quần của anh ấy đúng không?

8 bài học

Unit 3 - Lesson 1: Words

Unit 3 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 3 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 3 - Lesson 4: Numbers

Unit 3 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 3 - Lesson 6: Story

Fluency Time 1 - Lesson 1: Everyday English

Fluency Time 1 - Lesson 2: CLIL

Unit 4: I go to school by bus - Mình đi học bằng xe buýt

6 bài học

Unit 4 - Lesson 1: Words

Unit 4 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 4 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 4 - Lesson 4: Numbers

Unit 4 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 4 - Lesson 6: Story

Unit 5: Where's the ball? - Quả bóng ở đâu?

6 bài học

Unit 5 - Lesson 1: Words

Unit 5 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 5 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 5 - Lesson 4: Numbers

Unit 5 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 5 - Lesson 6: Story

Unit 6: Where's Grandma? - Bà ở đâu?

8 bài học

Unit 6 - Lesson 1: Words

Unit 6 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 6 - Lesson 3: Sounds and Letters

Unit 6 - Lesson 4: Numbers

Unit 6 - Lesson 5: Sounds and Letters

Unit 6 - Lesson 6: Story

Fluency Time 2 - Lesson 1: Everyday English

Fluency Time 2 - Lesson 2: CLIL

VitanEdu

Khóa học liên quan