Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 2 sách Explore Our World

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Unit 0: Getting Started - Khởi động

4 bài học

Language Use

Content concepts

The sounds of English

Language Use

Unit 1: Stories - Câu chuyện

5 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sounds of English

Story

Unit 2: I like food - Tôi thích thức ăn

6 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sounds of English

Story

Units 1- 2: Review

Unit 3: Clothes - Quần áo

5 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sounds of English

Story

Unit 4: Animals - Động vật

6 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sounds of English

Story

Units 1- 4: Review

VitanEdu

Khóa học liên quan