Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 1 sách Global Success

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Semester 1

6 bài học

Unit 1: In the school playground

Unit 2: In the dining room

Fun time 1

Unit 3: At the street market

Unit 4: In the bedroom

Review 1

Semester 2

6 bài học

Unit 5: At the fish and chip shop

Unit 6: In the classroom

Fun time 2

Unit 7: In the garden

Unit 8: In the park

Review 2

Semester 3

6 bài học

Unit 9: In the shop

Unit 10: At the zoo

Fun time 3

Unit 11: At the bus stop

Unit 12: At the lake

Review 3

Semester 4

6 bài học

Unit 13: In the school canteen

Unit 14: In the toy shop

Fun time 4

Unit 15: At the football match

Unit 16: At home

Review 4

VitanEdu