Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 1 sách Family And Friends

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Unit Starter: Hello! - Xin chào!

7 bài học

Culture: Countries and flags

Unit Starter - Lesson 1: Words

Unit Starter - Lesson 2: Grammar and Song

Unit Starter - Lesson 3: Sounds and letters

Unit Starter - Lesson 4: Numbers

Unit Starter - Lesson 5: Sounds and letters

Unit Starter - Lesson 6: Story

Unit 1: What color is it? - Nó màu gì?

7 bài học

Unit 1 - Lesson 1: Words

Unit 1 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 1 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 1 - Lesson 4: Numbers

Unit 1 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 1 - Lesson 6: Story

Culture 1: Birthdays in Canada

Unit 2: What's this? - Đây là gì?

7 bài học

Unit 2 - Lesson 1: Words

Unit 2 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 2 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 2 - Lesson 4: Numbers

Unit 2 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 2 - Lesson 6: Story

Culture 2: Dance in Viet Nam

Unit 3: Is it a plane? - Nó có phải là một chiếc máy bay không?

7 bài học

Unit 3 - Lesson 1: Words

Unit 3 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 3 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 3 - Lesson 4: Numbers

Unit 3 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 3 - Lesson 6: Story

Culture 3: Soccer in the U.K

Fluency Time! 1

2 bài học

Fluency Time 1 - Lesson 1

Fluency Time 1 - Lesson 2

Unit 4: They're bears! - Chúng là những con gấu!

7 bài học

Unit 4 - Lesson 1: Words

Unit 4 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 4 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 4 - Lesson 4: Numbers

Unit 4 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 4 - Lesson 6: Story

Culture 4: Children's Day in Japan

Unit 5: This is my nose! - Đây là mũi của tôi!

7 bài học

Unit 5 - Lesson 1: Words

Unit 5 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 5 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 5 - Lesson 4: Numbers

Unit 5 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 5 - Lesson 6: Story

Culture 5: Fruit in Cambodia

Unit 6: Lunchtime! Giờ ăn trưa!

7 bài học

Unit 6 - Lesson 1: Words

Unit 6 - Lesson 2: Grammar and Song

Unit 6 - Lesson 3: Sounds and letters

Unit 6 - Lesson 4: Numbers

Unit 6 - Lesson 5: Sounds and letters

Unit 6 - Lesson 6: Story

Culture 6: Bondi Beach in Australia

Fluency Time! 2

2 bài học

Fluency Time 2 - Lesson 1

Fluency Time 2 - Lesson 2

VitanEdu