Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 1 sách Explore Our World

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Unit 0: Getting Started - Khởi động

3 bài học

Language Use

Content concepts

The sound of English

Unit 1: My school - Trường của tôi

5 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sound of English

Story

Unit 2: My Toys - Đồ chơi của tôi

6 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sound of English

Story

Units 1- 2: Review

Unit 3: My family - Gia đình của tôi

5 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sound of English

Story

Unit 4: My body - Thân hình của tôi

6 bài học

Vocabulary

Language Use

Content concepts

The sound of English

Story

Unit 3- 4: Review

VitanEdu