Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung

Chương 1: Số hữu tỉ

10 bài học

Tập hợp các số hữu tỉ (Lý thuyết)

52:56

Tập hợp các số hữu tỉ (Bài tập)

22:10

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Lý thuyết)

50:53

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Bài tập)

22:43

Luyện tập chung trang 14

31:34

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Lý thuyết)

46:48

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Bài tập)

30:31

Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế (Lý thuyết)

41:20

Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế (Bài tập)

24:00

Luyện tập chung trang 23

28:21

Chương 2: Số thực

6 bài học

Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

28:26

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Lý thuyết)

46:28

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Bài tập)

18:20

Tập hợp các số thực (Lý thuyết)

34:01

Tập hợp các số thực (Bài tập)

21:32

Bài tập cuối chương 2

23:49

Chương 3: Góc và đường thẳng song song

11 bài học

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Lý thuyết)

40:24

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Bài tập)

18:59

Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Lý thuyết)

36:13

Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Bài tập)

13:58

Luyện tập chung trang 50

17:30

Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (Lý thuyết)

21:42

Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (Bài tập)

31:00

Định lí và chứng minh định lí (Lý thuyết)

27:41

Định lí và chứng minh định lí (Bài tập)

30:07

Luyện tập chung trang 58

22:33

Bài tập cuối chương 3

26:39

Chương 4: Tam giác bằng nhau

14 bài học

Tổng các góc trong một tam giác (Lý thuyết)

15:02

Tổng các góc trong một tam giác (Bài tập)

16:10

Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (Lý thuyết)

42:37

Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (Bài tập)

14:36

Luyện tập chung trang 68

25:50

Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (Lý thuyết)

31:57

Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (Bài tập)

26:44

Luyện tập trang 74

42:30

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Lý thuyết)

49:40

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Bài tập)

25:15

Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (Lý thuyết)

49:49

Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (Bài tập)

58:08

Luyện tập trang 85

32:58

Bài tập cuối chương 4

57:02

Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

8 bài học

Thu thập và phân loại dữ liệu (Lý thuyết)

29:29

Thu thập và phân loại dữ liệu (Bài tập)

16:11

Biểu đồ hình quạt tròn (Lý thuyết)

50:45

Biểu đồ hình quạt tròn (Bài tập)

33:03

Biểu đồ đoạn thẳng (Lý thuyết)

33:13

Biểu đồ đoạn thẳng (Bài tập)

26:06

Luyện tập chung trang 106

16:51

Bài tập cuối chương 5

30:23

Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

11 bài học

Tỉ lệ thức (Lý thuyết)

47:49

Tỉ lệ thức (Bài tập)

29:24

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Lý thuyết)

22:28

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (Bài tập)

18:30

Luyện tập chung

25:12

Đại lượng tỉ lệ thuận (Lý thuyết)

39:16

Đại lượng tỉ lệ thuận (Bài tập)

22:43

Đại lượng tỉ lệ nghịch (Lý thuyết)

53:52

Đại lượng tỉ lệ nghịch (Bài tập)

29:42

Luyện tập chung

36:47

Bài tập cuối chương 6

28:26

Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến

14 bài học

Biểu thức đại số (Lý thuyết)

19:50

Biểu thức đại số (Bài tập)

13:01

Đa thức một biến (Lý thuyết 1)

35:46

Đa thức một biến (Lý thuyết 2)

01:03:17

Đa thức một biến (Bài tập)

48:40

Phép cộng trừ đa thức một biến (Lý thuyết)

53:00

Phép cộng trừ đa thức một biến (Bài tập)

45:22

Luyện tập chung

45:58

Phép nhân đa thức một biến (Lý thuyết)

01:12:57

Phép nhân đa thức một biến (Bài tập)

59:17

Phép chia đa thức một biến (Lý thuyết)

01:02:06

Phép chia đa thức một biến (Bài tập)

37:34

Luyện tập chung

31:35

Bài tập cuối chương 7

43:32

Chương 8: Làm quen với biến số và xác suất của biến cố

6 bài học

Làm quen với biến cố (Lý thuyết)

18:32

Làm quen với biến cố (Bài tập)

19:36

Làm quen với xác suất của biến cố (Lý thuyết)

27:54

Làm quen với xác suất của biến cố (Bài tập)

18:00

Luyện tập chung

16:59

Bài tập cuối chương 8

25:26

Chương 9: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

13 bài học

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (Lý thuyết)

31:00

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (Bài tập)

26:31

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên (Lý thuyết)

23:02

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên (Bài tập)

32:09

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác (Lý thuyết)

33:10

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác (Bài tập)

31:03

Luyện tập chung

35:40

Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác của tam giác (Lý thuyết)

48:29

Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác của tam giác (Bài tập)

01:08:00

Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (Lý thuyết)

57:00

Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (Bài tập)

35:26

Luyện tập chung

54:10

Bài tập cuối chương 9

50:48

Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn

10 bài học

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Lý thuyết)

34:09

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Bài tập)

23:35

Luyện tập

20:37

Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết)

34:00

Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Bài tập)

20:26

Luyện tập

13:35

Bài tập cuối chương 10

30:47

Bài tập ôn tập cuối năm (Hình học)

01:20:54

Bài tập ôn tập cuối năm (Xác suất)

14:02

Bài tập ôn tập cuối năm (Số và đại số)

01:17:47

VitanEdu