Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Chương 1: Số hữu tỉ

10 bài học

Tập hợp các số hữu tỉ (Lý thuyết)

52:56

Tập hợp các số hữu tỉ (Bài tập)

22:10

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Lý thuyết)

50:53

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Bài tập)

22:43

Luyện tập chung trang 14

31:34

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Lý thuyết)

46:48

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Bài tập)

30:31

Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế (Lý thuyết)

41:20

Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế (Bài tập)

24:00

Luyện tập chung trang 23

28:21

Chương 2: Số thực

6 bài học

Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

28:26

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Lý thuyết)

46:28

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Bài tập)

18:20

Tập hợp các số thực (Lý thuyết)

34:01

Tập hợp các số thực (Bài tập)

21:32

Bài tập cuối chương 2

23:49

Chương 3: Góc và đường thẳng song song

11 bài học

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Lý thuyết)

40:24

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc (Bài tập)

18:59

Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Lý thuyết)

36:13

Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Bài tập)

13:58

Luyện tập chung trang 50

17:30

Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (Lý thuyết)

21:42

Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (Bài tập)

31:00

Định lí và chứng minh định lí (Lý thuyết)

27:41

Định lí và chứng minh định lí (Bài tập)

30:07

Luyện tập chung trang 58

22:33

Bài tập cuối chương 3

26:39

Chương 4: Tam giác bằng nhau

14 bài học

Tổng các góc trong một tam giác (Lý thuyết)

15:02

Tổng các góc trong một tam giác (Bài tập)

16:10

Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (Lý thuyết)

42:37

Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (Bài tập)

14:36

Luyện tập chung trang 68

25:50

Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (Lý thuyết)

31:57

Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (Bài tập)

26:44

Luyện tập trang 74

42:30

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Lý thuyết)

49:40

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Bài tập)

25:15

Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (Lý thuyết)

49:49

Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng (Bài tập)

58:08

Luyện tập trang 85

32:58

Bài tập cuối chương 4

57:02

Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

8 bài học

Thu thập và phân loại dữ liệu (Lý thuyết)

29:29

Thu thập và phân loại dữ liệu (Bài tập)

16:11

Biểu đồ hình quạt tròn (Lý thuyết)

50:45

Biểu đồ hình quạt tròn (Bài tập)

33:03

Biểu đồ đoạn thẳng (Lý thuyết)

33:13

Biểu đồ đoạn thẳng (Bài tập)

26:06

Luyện tập chung trang 106

16:51

Bài tập cuối chương 5

30:23

VitanEdu

Khóa học liên quan