Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Tiếng Anh 3 sách I-Learn Smart World (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Getting Started

1 bài học

Getting Started

10:01

Unit 1: My Friends

6 bài học

Lesson 1

22:43

Lesson 2

25:15

Review and Practice

13:30

Lesson 3

22:21

Ethics

20:04

Workbook

39:02

Unit 2: Family

6 bài học

Lesson 1

16:44

Lesson 2

22:38

Lesson 3

17:04

Culture

21:21

Review and Practice

09:41

Workbook

35:30

Unit 3: School

6 bài học

Lesson 1

24:59

Lesson 2

24:31

Lesson 3

20:55

Art

22:48

Review and Practice

08:12

Workbook

38:54

Unit 4: Home

5 bài học

Lesson 1

22:32

Lesson 2

22:40

Lesson 3

21:16

Culture

20:30

Workbook

33:32

VitanEdu