Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Tiếng Anh 10 sách Global Success (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Unit 1: Family life

8 bài học

Getting Started

17:46

Language

28:42

Reading

17:18

Speaking 1

11:57

Writing

18:28

Communication and culture

24:30

Speaking 2

26:15

Looking back

13:20

Unit 2: Humans and environment

8 bài học

Language

35:47

Getting Started

17:21

Reading

23:18

Speaking

12:38

Writing

12:06

Communication and culture

17:00

Looking back

11:58

Listening

21:36

Unit 3: Music

7 bài học

Getting Started

16:18

Language

24:56

Reading

25:10

Speaking

13:09

Listening

19:29

Communication and culture

16:39

Looking back

13:54

Unit 4: For a better community

8 bài học

Getting Started

21:23

Language

27:21

Reading

22:01

Speaking

09:37

Listening

21:26

Writing

14:27

Communication and culture

17:03

Looking back

12:42

Unit 5: Inventions

8 bài học

Getting Started

19:06

Language

29:51

Reading

18:58

Speaking

15:57

Listening

21:02

Writing

14:43

Communication and culture

21:48

Looking back

09:27

Unit 6: Gender Equality

7 bài học

Getting Started

15:17

Language

26:33

Reading

24:28

Speaking

15:25

Listening

27:36

Writing

15:55

Communication and culture

22:34

Unit 7: Viet Nam and internatonal organisations

8 bài học

Getting Started

17:01

Language

29:18

Reading

18:34

Speaking

13:22

Listening

23:53

Writing

12:19

Communication and culture

19:26

Looking back

09:29

Unit 8: New ways to learn

8 bài học

Getting Started

13:46

Language

32:56

Reading

22:49

Speaking

14:59

Listening

20:29

Writing

11:01

Communication and culture

18:33

Looking back

11:50

Unit 9: Protecting the environment

3 bài học

Getting Started

12:05

Language

35:47

Reading

20:17

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 12

Miễn phí

+ 2981 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 11

Miễn phí

+ 3051 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 10

Miễn phí

+ 3066 người đã học