Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Tiếng anh 10 sách Friends Global (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Unit 1. Feelings

1 bài học

Feelings - Listening

22:15

Unit 2: Adventure

1 bài học

Adventure - Listening

18:09

Unit 3: On screen

1 bài học

On screen - Listening

21:40

Unit 4: Our planet

1 bài học

Our planet - Listening

18:07

Unit 5: Ambition

1 bài học

Ambition - Listening

17:36

Unit 6: Money

1 bài học

Money - Listening

18:44

Unit 7: Tourism

1 bài học

Tourism - Listening

16:25

Unit 8: Science

1 bài học

Science - Listening

13:44

VitanEdu