Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

bài học

Nội dung

Chuyên đề 1: Hàm số và ứng dụng của đạo hàm

17 bài học

Bài 1: Sự đồng biến - nghịch biến của hàm số

41:45

Bài 2: Bài toán đơn điệu chứa tham số m (tiết 1)

24:17

Bài 2: Bài toán đơn điệu chứa tham số m (tiết 2)

49:15

Bài 3: Xét tính đơn điệu của hàm hợp (tiết 1)

37:21

Bài 3: Xét tính đơn điệu của hàm hợp (tiết 2)

28:01

Bài 4: Ứng dụng đạo hàm để tìm cực trị của hàm số

27:54

Bài 5: Tìm m để hàm số có cực trị theo điều kiện cho trước

47:39

Bài 6: Tìm cực trị của hàm hợp

27:41

Bài 7: Cực trị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

33:36

Bài 8: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số

32:24

Bài 9: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số bằng phương pháp đặt ẩn phụ

30:08

Bài 10: Tìm m để hàm số có Min - Max theo điều kiện

24:39

Bài 11: Đường tiệm cận

32:41

Bài 12: Nhận diện đồ thị hàm số (tiết 1)

29:58

Bài 12: Nhận diện đồ thị hàm số (tiết 2)

29:27

Bài 13: Bài toán tương giao đồ thị hàm số (tiết 1)

30:05

Bài 13: Bài toán tương giao đồ thị hàm số (tiết 2)

26:00

Chuyên đề 2: Thể tích khối đa diện

7 bài học

Bài 1: Khối đa diện

25:41

Bài 2: Các dạng bài tập tính thể tích khối đa diện (tiết 1)

29:41

Bài 2: Các dạng bài tập tính thể tích khối đa diện (tiết 2)

25:02

Bài 3: Các dạng bài tập tính thể tích Khối lăng trụ (tiết 1)

26:03

Bài 3: Các dạng bài tập Tính thể tích Khối lăng trụ (tiết 2)

29:06

Bài 4: Tỉ số thể tích Khối đa diện

41:04

Bài 5: Tỉ số thể tích Khối lăng trụ

28:05

Chuyên đề 3: Lũy thừa, mũ và lôgarit

8 bài học

Bài 1: Lũy thừa và hàm số lũy thừa

25:01

Bài 2: Logarit (tiết 1)

27:48

Bài 2: Logarit (tiết 2)

46:44

Bài 3: Hàm số mũ, hàm số logarit

24:34

Bài 4: Phương trình mũ, logarit (tiết 1)

27:34

Bài 4: Phương trình mũ, logarit (tiết 2)

40:35

Bài 5: Bất phương trình mũ, logarit (tiết 1)

25:13

Bài 5: Bất phương trình mũ, logarit (tiết 2)

23:35

Chuyên đề 4: Các khối tròn xoay

5 bài học

Bài 1: Các dạng bài tập Hình nón (tiết 1)

29:06

Bài 1: Các dạng bài tập Hình nón (tiết 2)

43:52

Bài 2 Các dạng bài tập Hình trụ (tiết 1)

32:13

Bài 2: Các dạng bài tập Hình trụ (tiết 2)

36:51

Bài 3: Các dạng bài tập Hình cầu

30:02

Chuyên đề 5: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

16 bài học

Bài 1: Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa (tiết 1)

29:06

Bài 1: Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa (tiết 2)

32:05

Bài 2: Nguyên hàm của hàm phân thức, hàm lượng giác

43:47

Bài 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

28:48

Bài 4: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần

40:54

Bài 5: Tổng hợp nguyên hàm

28:25

Bài 6: Tích phân

27:29

Bài 7: Tích phân đổi biến số

27:54

Bài 8: Tích phân từng phần

35:32

Bài 9: Tích phân một số hàm thường gặp

31:34

Bài 10: Tích phân hàm ẩn (tiết 1)

26:52

Bài 10: Tích phân hàm ẩn (tiết 2)

32:51

Bài 11: Tích phân sử dụng Casio

30:30

Bài 12: Ứng dụng tích phân tính diện tích

27:05

Bài 13: Ứng dụng tích phân tính thể tích

31:57

Bài 14: Tổng hợp tích phân tính diện tích, thể tích trong đề thi tốt nghiệp

27:41

Chuyên đề 6: Phương pháp tọa độ trong không gian 0xyz

8 bài học

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 1)

35:12

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 2)

33:50

Bài 2: Phương trình mặt cầu

29:37

Bài 3: Phương trình mặt phẳng (tiết 1)

28:57

Bài 3: Phương trình mặt phẳng (tiết 2)

32:45

Bài 4: Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 1)

31:00

Bài 4: Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 2)

36:03

Bài 5: Bài tập tổng hợp phương pháp tọa độ trong không gian

27:27

Chuyên đề 7: Số phức

6 bài học

Bài 1: Số phức và bài tập cơ bản

46:48

Bài 2: Căn bậc hai và phương trình bậc hai

25:48

Bài 3: Tập hợp điểm của số phức (tiết 1)

31:46

Bài 3: Tập hợp điểm của số phức (tiết 2)

30:59

Bài 4: Bài toán cực trị

32:11

Bài 5: Dạng lượng giác của số phức

27:50

Chuyên đề 8: Tổ hợp, xắc suất, nhị thức Newton

2 bài học

Bài 1: Tổng ôn quy tắc đếm và công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

33:22

Bài 2: Tổng ôn Xác suất, nhị thức Newton

35:13

Chuyên đề 9: Dãy số - Cấp số cộng, cấp số nhân

1 bài học

Tổng ôn dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

31:01

Chuyên đề 10: Hình không gian

3 bài học

Bài 1: Ôn tập quan hệ vuông góc, song song

26:00

Bài 2: Góc và khoảng cách

27:54

Bài 3: Các bài toán hình không gian trong đề thi tốt nghiệp THPT

30:18

VitanEdu

Khóa học liên quan