Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Bài 1: ADN, Gen và Mã di truyền

Bài 1: Nhiễm sắc thể

Bài 1. Menđen và Quy luật phân li

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

8 bài học

Bài 1: ADN, Gen và Mã di truyền

41:43

Bài 2: Quá trình nhân đôi ADN

40:51

Bài 3: ARN và Quá trình phiên mã

38:01

Bài 4: Protein và Quá trình dịch mã

44:44

Bài 5: Điều hòa hoạt động của gen

34:35

Bài 6. Bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

50:41

Bài 7: Đột biến gen

45:04

Bài 8. Bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử

Chuyên đề 2: Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

5 bài học

Bài 1: Nhiễm sắc thể

35:01

Bài 2. Chu kỳ tế bào và Nguyên phân

33:33

Bài 3: Giảm phân và Thụ tinh

40:20

Bài 7: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

33:21

Bài 8: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

36:16

Chuyên đề 3: Các quy luật di truyền

6 bài học

Bài 1. Menđen và Quy luật phân li

40:26

Bài 3: Quy luật phân li độc lập

37:16

Bài 5: Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

45:41

Bài 7: Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

53:46

Bài 10: Di truyền liên kết với giới tính

48:01

Bài 11: Di truyền ngoài nhân và Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

52:02

Chuyên đề 4: Di truyền học quần thể và ứng dụng di truyền học vào tạo giống

4 bài học

Bài 1: Di truyền học quần thể

51:56

Bài 2: Bài tập di truyền quần thể tự phối

46:52

Bài 3: Bài tập di truyền quần thể ngẫu phối

51:54

Bài 4: Ứng dụng di truyền học

58:59

VitanEdu