Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Bài 1: Nhiễm sắc thể

Bài 1. Menđen và Quy luật phân li

Bài 1: ADN, Gen và Mã di truyền

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

9 bài học

Bài 1: ADN, Gen và Mã di truyền

41:43

Bài 2: Quá trình nhân đôi ADN

40:51

Bài 3: ARN và Quá trình phiên mã

38:01

Bài 4: Protein và Quá trình dịch mã

44:44

Bài 5: Điều hòa hoạt động của gen

34:35

Bài 6. Bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

50:41

Bài 7: Đột biến gen

45:04

Bài 8. Bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử

01:00:14

Bài 9: Bài tập tổng hợp về Cơ sở vật chất và Cơ chế Di truyền - Biến dị ở cấp độ phân tử

01:00:17

Chuyên đề 2: Vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

9 bài học

Bài 1: Nhiễm sắc thể

35:01

Bài 2. Chu kỳ tế bào và Nguyên phân

33:33

Bài 3: Giảm phân và Thụ tinh

40:20

Bài 4: Bài tập về Cơ sở vật chất và Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào (Phần 1)

35:31

Bài 5: Bài tập về Cơ sở vật chất và Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào (Phần 2)

42:34

Bài 6: Bài tập về Cơ sở vật chất và Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào (Phần 3)

01:00:02

Bài 7: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

33:21

Bài 8: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

36:16

Bài 9: Bài tập về Cơ sở vật chất và Cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào

34:47

Chuyên đề 3: Các quy luật di truyền

11 bài học

Bài 1. Menđen và Quy luật phân li

40:26

Bài 2: Bài tập Quy luật phân li

50:58

Bài 3: Quy luật phân li độc lập

37:16

Bài 4: Bài tập Quy luật phân li độc lập

31:02

Bài 5: Di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

45:41

Bài 6: Bài tập về di truyền tương tác gen và gen đa hiệu

38:53

Bài 7: Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

53:46

Bài 8: Bài tập về di truyền liên kết hoàn toàn (Liên kết gen)

34:16

Bài 9: Bài tập về di truyền liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen)

43:21

Bài 10: Di truyền liên kết với giới tính

48:01

Bài 11: Di truyền ngoài nhân và Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

52:02

Chuyên đề 4: Di truyền học quần thể và ứng dụng di truyền học vào tạo giống

4 bài học

Bài 1: Di truyền học quần thể

51:56

Bài 2: Bài tập di truyền quần thể tự phối

46:52

Bài 3: Bài tập di truyền quần thể ngẫu phối

51:54

Bài 4: Ứng dụng di truyền học

58:59

Chuyên đề 5: Di truyền học người

3 bài học

Bài 1: Lý thuyết di truyền học người

50:42

Bài 2: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

46:32

Bài 3: Phương pháp giải bài tập phả hệ

01:00:02

Chuyên đề 6: Tiến hóa

5 bài học

Bài 1: Bằng chứng tiến hóa

30:47

Bài 2: Các học thuyết tiến hóa

28:19

Bài 3: Các nhân tố tiến hoá

38:25

Bài 4: Loài và quá trình hình thành loài

29:45

Bài 5: Phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

29:45

Chuyên đề 7: Sinh thái học

8 bài học

Bài 1: Sinh thái học cá thể

44:02

Bài 2: Sinh thái học quần thể (Phần 2)

27:39

Bài 3: Sinh thái học quần thể (Phần 2)

31:53

Bài 4: Sinh thái học quần xã

31:21

Bài 5: Diễn thế sinh thái

25:42

Bài 6: Sinh thái học hệ sinh thái

31:47

Bài 7: Trao đổi vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái

34:11

Bài 8: Sinh quyển và các chu trình sinh địa hoá

27:08

Chuyên đề 8: Sinh lý học thực vật

5 bài học

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật

29:38

Bài 2: Trao đổi khoáng ở thực vật

25:14

Bài 3: Quang hợp ở thực vật (Phần 1)

27:54

Bài 3: Quang hợp ở thực vật (Phần 2)

26:27

Bài 4: Hô hấp ở thực vật

34:55

Chuyên đề 9: Sinh lý học động vật

4 bài học

Bài 1: Tiêu hoá ở động vật

30:57

Bài 2: Hô hấp ở động vật

24:04

Bài 3: Tuần hoàn ở động vật

27:02

Bài 4: Cân bằng nội môi

29:08

VitanEdu