Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Bài 1: Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1925)

Bài 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 - 1949)

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Lịch sử thế giới (1945 - 2000)

10 bài học

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 - 1949)

25:00

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

48:59

Bài 3: Sự biến đổi khu vực Đông Bắc Á (1945 - 2000)

37:15

Bài 4: Sự biến đổi khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000)

31:28

Bài 5: ASEAN & Ấn Độ

38:28

Bài 6: Châu Phi và Mĩ La-tinh (1945 - 2000)

45:34

Bài 7: Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới hai (1945 - 2000): Kinh tế - Khoa học kĩ thuật

49:51

Bài 8: Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới hai (1945-2000): Chính trị - Đối ngọai. Và Liên minh châu Âu (EU).

35:56

Bài 9: Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)

35:32

Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX)

28:24

Chuyên đề 2: Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930)

2 bài học

Bài 1: Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1925)

27:10

Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930)

33:19

Chuyên đề 3: Lịch sử Việt Nam (1930 - 1945)

6 bài học

Bài 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931

36:45

Bài 2: Cương lĩnh chính trị và Luận cương

35:17

Bài 3: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

40:24

Bài 4: Phong trào giải phóng dân tộc tháng 9/1939 - 3/1945

33:34

Bài 5: Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương 1930 -1945

44:40

Bài 6: Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 3/1945 - 2/9/1945

38:27

Chuyên đề 4: Lịch sử Việt Nam (1945 - 1954)

5 bài học

Bài 1: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (09/1945 – 12/1946)

35:07

Bài 2: Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng

31:32

Bài 3: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)

36:31

Bài 4: Các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp

38:08

Bài 5: Kết thúc kháng chiến chống Pháp

36:05

Chuyên đề 5: Lịch sử Việt Nam (1954 - 1975)

8 bài học

Bài 1: Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

33:03

Bài 2: Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975

34:38

Bài 3: Cách mạng Miền Nam (1954 - 1960)

31:27

Bài 4: Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)

28:12

Bài 5: Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ (1965 – 1968)

28:23

Bài 6: Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)

26:05

Bài 7: Hiệp định Pari

31:53

Bài 8: Giải phóng hoàn toàn miền Nam giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

28:22

Chuyên đề 6: Lịch sử Việt Nam (1975 - 2000)

2 bài học

Bài 1: Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975

25:56

Bài 2: Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2000)

30:24

Chuyên đề 7: Lịch sử thế giới (Thế kỉ XIX - 1945)

5 bài học

Bài 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

49:39

Bài 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

41:45

Bài 3: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

43:17

Bài 4: Các nước Đức, Nhật, Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

36:04

Bài 5: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

50:41

Chuyên đề 8: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

3 bài học

Bài 1: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam 1858 - 1884

39:37

Bài 2: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

30:59

Bài 3: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

32:35

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 12

Miễn phí

+ 2985 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 12

Miễn phí

+ 2962 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Lịch sử 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học