Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

bài học

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Lịch sử thế giới (1945 - 2000)

10 bài học

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 - 1949)

25:00

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

48:59

Bài 3: Sự biến đổi khu vực Đông Bắc Á (1945 - 2000)

37:15

Bài 4: Sự biến đổi khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000)

31:28

Bài 5: ASEAN & Ấn Độ

38:28

Bài 6: Châu Phi và Mĩ La-tinh (1945 - 2000)

45:34

Bài 7: Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới hai (1945 - 2000): Kinh tế - Khoa học kĩ thuật

49:51

Bài 8: Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới hai (1945-2000): Chính trị - Đối ngọai. Và Liên minh châu Âu (EU).

35:56

Bài 9: Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)

35:32

Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX)

28:24

Chuyên đề 2: Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930)

2 bài học

Bài 1: Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1925)

27:10

Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930)

33:19

Chuyên đề 3: Lịch sử Việt Nam (1930 - 1945)

6 bài học

Bài 1: Phong trào cách mạng 1930 - 1931

36:45

Bài 2: Cương lĩnh chính trị và Luận cương

35:17

Bài 3: Phong trào dân chủ 1936 - 1939

40:24

Bài 4: Phong trào giải phóng dân tộc tháng 9/1939 - 3/1945

33:34

Bài 5: Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương 1930 -1945

44:40

Bài 6: Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 3/1945 - 2/9/1945

38:27

Chuyên đề 4: Lịch sử Việt Nam (1945 - 1954)

5 bài học

Bài 1: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (09/1945 – 12/1946)

35:07

Bài 2: Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng

31:32

Bài 3: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)

36:31

Bài 4: Các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp

38:08

Bài 5: Kết thúc kháng chiến chống Pháp

36:05

Chuyên đề 5: Lịch sử Việt Nam (1954 - 1975)

8 bài học

Bài 1: Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

33:03

Bài 2: Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975

34:38

Bài 3: Cách mạng Miền Nam (1954 - 1960)

31:27

Bài 4: Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)

28:12

Bài 5: Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ (1965 – 1968)

28:23

Bài 6: Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)

26:05

Bài 7: Hiệp định Pari

31:53

Bài 8: Giải phóng hoàn toàn miền Nam giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

28:22

Chuyên đề 6: Lịch sử Việt Nam (1975 - 2000)

2 bài học

Bài 1: Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975

25:56

Bài 2: Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2000)

30:24

Chuyên đề 7: Lịch sử thế giới (Thế kỉ XIX - 1945)

5 bài học

Bài 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

49:39

Bài 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

41:45

Bài 3: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

43:17

Bài 4: Các nước Đức, Nhật, Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

36:04

Bài 5: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

50:41

Chuyên đề 8: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

3 bài học

Bài 1: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam 1858 - 1884

39:37

Bài 2: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

30:59

Bài 3: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

32:35

VitanEdu

Khóa học liên quan