Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

bài học

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Este - Lipit

3 bài học

Bài 1: Lý thuyết về Este

20:04

Bài 2: Bài tập tổng hợp về este (Tiết 1)

24:59

Bài 2: Bài tập tổng hợp về este (Tiết 2)

01:00:01

Chuyên đề 2: Cacbohiđrat

2 bài học

Bài 1: Cacbohidrat

43:43

Bài 2: Bài tập tổng hợp về cacbohiđrat

01:00:18

Chuyên đề 3: Amin - Amino axit - Protein

3 bài học

Bài 1: Amin - Amino axit - Protein

59:46

Bài 2: Bài tập tổng hợp (Tiết 1)

32:56

Bài 2: Bài tập tổng hợp (Tiết 2)

44:27

Chuyên đề 4: Polime

1 bài học

Bài 1: Polime và vật liệu

31:40

Chuyên đề 5: Đại cương về kim loại

8 bài học

Bài 1: Lý thuyết chung về kim loại

25:52

Bài 2: Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 1 (HCl, H2SO4 loãng)

31:28

Bài 3: Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 2 (HNO3, H2SO4 đặc)

40:17

Bài 4: Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

32:28

Bài 5: Bài tập phản ứng nhiệt luyện

38:26

Bài 6: Điều chế kim loại

30:24

Bài 7: Bài toán điện phân (Tiết 1)

31:58

Bài 8: Bài tập điện phân (Tiết 2)

27:30

Chuyên đề 6: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

7 bài học

Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất

34:24

Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất

31:09

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 1)

47:41

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 2)

43:59

Bài 4: Nhôm và hợp chất của nhôm

33:35

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 1)

55:25

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 2)

59:49

Chuyên đề 7: Sắt - Crom - Đồng

6 bài học

Bài 1: Sắt và hợp chất của sắt

40:33

Bài 2: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 1)

37:16

Bài 3: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 3)

44:14

Bài 4: Crom và hợp chất của crom

27:22

Bài 5: Đồng và hợp chất của đồng

30:34

Bài 6: Bài tập tổng hợp vô cơ (H+, NO3-)

24:01

Chuyên đề 8. Hoá học với môi trường

2 bài học

Bài 1: Hóa học với môi trường

20:36

Bài 2: Nhận biết các chất vô cơ

27:07

Chuyên đề 9: Sự điện li

2 bài học

Bài 1: Dung dịch sự điện li

34:32

Bài 2: Bài tập sử dụng phương trình ion thu gọn

35:59

Chuyên đề 10: Phi kim

3 bài học

Bài 1: Lý thuyết phi kim (tiết 1)

27:11

Bài 2: Lý thuyết phi kim (tiết 2)

28:00

Bài 3: Bài tập tổng hợp

18:40

Chuyên đề 11: Đại cương Hoá học hữu cơ

3 bài học

Bài 1: Mở đầu hóa học hữu cơ

31:39

Bài 2: Đại cương hóa học hữu cơ (Tiết 1)

38:28

Bài 3: Đại cương hóa học hữu cơ (Tiết 2)

34:48

Chuyên đề 12: Hiđrocacbon

2 bài học

Bài 1: Lý thuyết chung về hiđrocacbon

29:46

Bài 2: Bài tập về Hidrocacbon

48:44

Chuyên đề 13: Ancol - Phenol

3 bài học

Bài 1: Lí thuyết về ancol

31:36

Bài 2: Bài tập về ancol và phản ứng thế của ancol

34:34

Bài 3: Phenol và bài tập oxi hoá ancol

25:09

Chuyên đề 14: Anđehit - Axit cacboxylic

4 bài học

Bài 1: Anđehit và bài tập lý thuyết về anđehit

31:05

Bài 2: Bài tập về anđehit

28:07

Bài 3: Axit cacboxylic

32:46

Bài 4: Bài tập về axit cacboxylic

35:35

VitanEdu

Khóa học liên quan