Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 7 sách Cánh diều (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Chương 1. Số hữu tỉ

13 bài học

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

48:40

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ - Bài tập

42:32

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Lí thuyết 1

36:02

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Lí thuyết 2

33:17

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ - Bài tập

45:26

Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

32:27

Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ - Bài tập

57:13

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

49:47

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc (Bài tập)

01:14:09

Bài 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

16:58

Bài 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ - Bài tập

10:37

Bài tập cuối chương 1 (Tiết 1)

49:00

Bài tập cuối chương 1 (Tiết 2)

23:36

Chương 2. Số thực

10 bài học

Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực

27:43

Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực - Bài tập

15:19

Bài 4: Làm tròn và ước lượng

34:22

Bài 4: Làm tròn và ước lượng - Bài tập

15:17

Bài 5: Tỉ lệ thức

34:06

Bài 5: Tỉ lệ thức

30:02

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

21:40

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học - Bài tập

21:40

Bài 2: Tập hợp R các số thực - Lý thuyết

32:10

Bài 2: Tập hợp R các số thực - Bài tập

20:42

VitanEdu

Khóa học liên quan