Nguồn:  Cô Khuất Thị Thu
Yêu thích
Chia sẻ

Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

10 bài học

Bài 1. Ôn tập các số đến 1000 (Tiết 1)

13:22

Bài 1: Ôn tập các số đến 1000 (Tiết 2)

10:01

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Tiết 1)

12:14

Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Tiết 2)

08:16

Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (Tiết 1)

12:41

Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (Tiết 2)

17:50

Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 1)

11:56

Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 2)

08:31

Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 1)

14:08

Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 2)

11:47

VitanEdu