Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

1 bài học

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

28:24

Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

6 bài học

Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (Tiết 1)

27:57

Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (Tiết 2)

31:11

Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (Tiết 3)

27:57

Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (Tiết 1)

32:32

Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (Tiết 2)

29:44

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

31:23

Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

2 bài học

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

32:05

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

30:09

VitanEdu

Khóa học liên quan