Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

1 bài học

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

42:53

Đặc điểm chung của tự nhiên

3 bài học

Đất nước nhiều đồi núi

42:12

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

42:12

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

42:53

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

1 bài học

Ôn tập chương

01:31:34

Địa lí các ngành kinh tế

5 bài học

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

43:43

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

39:09

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

45:07

Ôn tập chương

43:43

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

45:07

VitanEdu

Khóa học liên quan