Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Vật lí 12

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Dao động điều hòa (Tiết 1)

Dao động điều hòa (Tiết 2)

Nội dung khóa học

Dao động cơ

25 bài học

Dao động điều hòa (Tiết 1)

10:40

Dao động điều hòa (Tiết 2)

08:10

Dao động điều hòa (Tiết 3)

07:12

Dao động điều hòa (Tiết 4)

08:07

Dao động điều hòa (Tiết 5)

07:40

Dao động điều hòa (Tiết 6)

07:40

Dao động điều hòa (Tiết 7)

04:40

Dao động điều hòa (Tiết 8)

07:10

Dao động điều hòa (Tiết 9)

04:09

Dao động điều hòa (Tiết 10)

11:08

Dao động điều hòa (Tiết 11)

05:48

Con lắc lò xo (Tiết 1)

05:24

Con lắc lò xo (Tiết 2)

05:04

Con lắc lò xo (Tiết 3)

07:56

Con lắc lò xo (Tiết 4)

08:38

Con lắc lò xo (Tiết 5)

06:53

Con lắc lò xo (Tiết 6)

05:03

Con lắc lò xo (Tiết 7)

09:40

Con lắc lò xo (Tiết 8)

06:26

Con lắc lò xo (Tiết 9)

05:41

Con lắc lò xo (Tiết 10)

07:02

Con lắc lò xo (Tiết 11)

09:02

Con lắc lò xo (Tiết 12)

06:49

Con lắc lò xo (Tiết 13)

07:18

Con lắc lò xo (Tiết 14)

09:05

Sóng cơ và sóng âm

6 bài học

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Tiết 1)

08:20

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Tiết 2)

03:45

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Tiết 3)

06:05

Giao thoa sóng (Tiết 1)

04:49

Giao thoa sóng (Tiết 2)

08:00

Giao thoa sóng (Tiết 3)

04:26

VitanEdu

Khóa học liên quan