V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 7

Xem chi tiết Rút gọn

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tập hợp Q các số hữu tỉ (Tiết 1)

Nội dung khóa học

ĐẠI SỐ

Số hữu tỉ. Số thực

14 bài học

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

10:25

Tập hợp Q các số hữu tỉ (Tiết 1)

5:06

Tập hợp Q các số hữu tỉ (Tiết 2)

3:45

Tập hợp Q các số hữu tỉ (Tiết 3)

3:56

Cộng, trừ số hữu tỉ

1:33

Nhân, chia số hữu tỉ

4:31

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (Tiết 1)

3:58

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (Tiết 2)

13:02

Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 1)

2:49

Lũy thừa của một số hữu tỉ (Tiết 2)

5:00

Tỉ lệ thức (Tiết 1)

2:17

Tỉ lệ thức (Tiết 2)

6:30

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiết 1)

3:47

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Tiết 2)

7:12

Hàm số và đồ thị

2 bài học

Đại lượng tỉ lệ thuận

8:46

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

11:08

Tam giác

5 bài học

Tổng ba góc của một tam giác

15:26

Hai tam giác bằng nhau

9:28

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh - cạnh - cạnh)

7:00

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (cạnh - góc - cạnh)

5:41

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (góc - cạnh - góc)

7:38

Các đường đồng quy trong tam giác

9 bài học

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

10:15

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

18:43

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

9:22

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Tiết 1)

15:03

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Tiết 2)

6:36

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

10:44

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

10:48

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

8:53

Tính chất ba đường cao của tam giác

10:59

HÌNH HỌC

Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

6 bài học

Hai góc đối đỉnh

4:53

Hai đường thẳng vuông góc

5:27

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

7:21

Hai đường thẳng song song

5:57

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

3:18

Từ vuông góc đến song song

2:08

Tam giác

2 bài học

Tam giác cân

7:03

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

9:00

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 12 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 7

Miễn phí

+ 1 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 2 người đã học