Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên (Tiết 1)

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên (Tiết 2)

Nội dung khóa học

Số tự nhiên

18 bài học

Tập hợp. Phần tử của tập hợp (Tiết 1)

06:03

Tập hợp. Phần tử của tập hợp (Tiết 2)

05:07

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên (Tiết 1)

05:46

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên (Tiết 2)

04:11

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên (Tiết 1)

07:29

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên (Tiết 2)

04:13

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên (Tiết 3)

15:48

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên (Tiết 4)

07:53

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1)

05:59

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 2)

07:30

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 3)

08:08

Thứ tự thực hiện phép tính

08:20

Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng (Tiết 1)

05:27

Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng (Tiết 2)

14:07

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Tiết 1)

05:48

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Tiết 2)

09:02

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Tiết 1)

06:10

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Tiết 2)

06:02

Phân số

7 bài học

Tính chất cơ bản của phân số

08:56

So sánh phân số

07:27

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 1)

11:35

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 2)

10:49

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 3)

12:39

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 1)

08:49

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 2)

10:16

Số thập phân

1 bài học

Số thập phân

18:06

Hình học phẳng: Các hình học cơ bản

3 bài học

Điểm. Đường thẳng (Tiết 1)

03:55

Điểm. Đường thẳng (Tiết 2)

08:16

Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

07:05

VitanEdu