Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 12

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Đường tiệm cận (Tiết 1)

Đường tiệm cận (Tiết 2)

Đường tiệm cận (Tiết 3)

Nội dung khóa học

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

32 bài học

Đường tiệm cận (Tiết 1)

Đường tiệm cận (Tiết 2)

Đường tiệm cận (Tiết 3)

Đường tiệm cận (Tiết 4)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Tiết 1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Tiết 2)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Tiết 3)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Tiết 4)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Tiết 5)

Cực trị của hàm số (Tiết 1)

Cực trị của hàm số (Tiết 2)

Cực trị của hàm số (Tiết 3)

Cực trị của hàm số (Tiết 4)

Cực trị của hàm số (Tiết 5)

Cực trị của hàm số (Tiết 6)

Cực trị của hàm số (Tiết 7)

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 1)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 2)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 3)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 4)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 5)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 6)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 7)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 8)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 9)

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tiết 10)

Ôn tập chương (Tiết 1)

Ôn tập chương (Tiết 2)

Ôn tập chương (Tiết 3)

Ôn tập chương (Tiết 4)

Ôn tập chương (Tiết 5)

Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và hàm số logarit

17 bài học

Hàm số lũy thừa (Tiết 1)

Hàm số lũy thừa (Tiết 2)

Hàm số mũ - Hàm số logarit (Tiết 1)

Hàm số mũ - Hàm số logarit (Tiết 2)

Hàm số mũ - Hàm số logarit (Tiết 3)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 1)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 2)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 3)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 4)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 5)

Phương trình mũ và phương trình logarit (Tiết 6)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 1)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 2)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 3)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 4)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 5)

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit (Tiết 6)

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

21 bài học

Nguyên hàm (Tiết 1)

Nguyên hàm (Tiết 2)

Nguyên hàm (Tiết 3)

Nguyên hàm (Tiết 4)

Nguyên hàm (Tiết 5)

Nguyên hàm (Tiết 6)

07:19

Nguyên hàm (Tiết 7)

05:31

Nguyên hàm (Tiết 8)

08:30

Nguyên hàm (Tiết 9)

05:07

Nguyên hàm (Tiết 10)

04:30

Nguyên hàm (Tiết 11)

05:24

Nguyên hàm (Tiết 12)

03:52

Nguyên hàm (Tiết 13)

05:54

Nguyên hàm (Tiết 14)

03:45

Tích phân (Tiết 1)

06:09

Tích phân (Tiết 2)

04:34

Tích phân (Tiết 3)

04:35

Tích phân (Tiết 4)

03:50

Tích phân (Tiết 5)

03:27

Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)

04:43

Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)

02:54

Số phức

7 bài học

Số phức (Tiết 1)

Số phức (Tiết 2)

Số phức (Tiết 3)

03:05

Cộng, trừ số phức

03:23

Phép nhân, chia số phức

04:32

Ôn tập chương (Tiết 1)

03:14

Ôn tập chương (Tiết 2)

03:45

Khối đa diện

21 bài học

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 1)

06:19

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 2)

10:02

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 3)

05:59

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 4)

03:16

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 5)

02:12

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Tiết 6)

02:41

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 1)

06:03

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 2)

07:38

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 3)

10:20

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 4)

03:26

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 5)

10:30

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (Tiết 6)

12:09

Ôn tập chương (Tiết 1)

08:00

Ôn tập chương (Tiết 2)

08:56

Ôn tập chương (Tiết 3)

11:54

Ôn tập chương (Tiết 4)

13:35

Ôn tập chương (Tiết 5)

10:23

Ôn tập chương (Tiết 6)

05:44

Ôn tập chương (Tiết 7)

15:15

Ôn tập chương (Tiết 8)

00:32

Ôn tập chương (Tiết 9)

20:36

Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu

14 bài học

Khái niệm về mặt tròn xoay (Tiết 1)

09:46

Khái niệm về mặt tròn xoay (Tiết 2)

06:19

Khái niệm về mặt tròn xoay (Tiết 3)

06:11

Mặt cầu (Tiết 1)

04:59

Mặt cầu (Tiết 2)

09:53

Mặt cầu (Tiết 3)

10:00

Mặt cầu (Tiết 4)

06:48

Ôn tập chương (Tiết 1)

08:48

Ôn tập chương (Tiết 2)

03:53

Ôn tập chương (Tiết 3)

07:41

Ôn tập chương (Tiết 4)

05:48

Ôn tập chương (Tiết 5)

05:52

Ôn tập chương (Tiết 6)

07:25

Ôn tập chương (Tiết 7)

06:29

Phương pháp tọa độ trong không gian

21 bài học

Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 1)

03:39

Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 2)

04:04

Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 3)

03:13

Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 4)

06:15

Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

06:37

Phương trình mặt phẳng (Tiết 2)

06:20

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 1)

05:30

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 2)

04:44

Ôn tập chương (Tiết 1)

08:08

Ôn tập chương (Tiết 2)

06:53

Ôn tập chương (Tiết 3)

09:13

Ôn tập chương (Tiết 4)

07:44

Ôn tập chương (Tiết 5)

04:41

Ôn tập chương (Tiết 6)

09:05

Ôn tập chương (Tiết 7)

06:19

Ôn tập chương (Tiết 8)

03:36

Ôn tập chương (Tiết 9)

05:31

Ôn tập chương (Tiết 10)

03:44

Ôn tập chương (Tiết 11)

05:46

Ôn tập chương (Tiết 12)

03:25

Ôn tập chương (Tiết 13)

04:05

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2053 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2041 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2045 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2039 người đã học