Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

9 bài học

Căn bậc hai

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bảng căn bậc hai

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Căn bậc ba

Ôn tập chương Căn bậc hai, căn bậc ba

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

6 bài học

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Hàm số bậc nhất

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Ôn tập chương Hàm số bậc nhất

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

7 bài học

Phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Ôn tập chương Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

9 bài học

Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm thu gọn

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương Phương trình bậc hai một ẩn

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

6 bài học

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Bảng lượng giác

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Ôn tập chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2: Đường Tròn

8 bài học

Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường kính và dây của đường tròn

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Ôn tập chương Đường tròn

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

11 bài học

Góc ở tâm. Số đo cung

Liên hệ giữa cung và dây

Góc nội tiếp

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Cung chứa góc

Tứ giác nội tiếp

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Độ dài đường tròn, cung tròn

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập chương Góc với đường tròn

Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

4 bài học

Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 9

+ 643 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 9

+ 638 người đã học