Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

ĐẠI SỐ

Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực

12 bài học

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Cộng, trừ số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Tỉ lệ thức

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Làm tròn số

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Số thực

Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị

7 bài học

Đại lượng tỉ tệ thuận

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Đại lượng tỉ lệ nghịch

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Hàm số

Mặt phẳng tọa độ

Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Chương 3: Thống Kê

5 bài học

Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập

Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Biểu đồ - Luyện tập

Số trung bình cộng - Luyện tập

Ôn tập chương Thống kê

Chương 4: Biểu Thức Đại Số

9 bài học

Khái niệm về biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

Đơn thức

Đơn thức đồng dạng - Luyện tập

Đa thức

Cộng, trừ đa thức - Luyện tập

Đa thức một biến

Cộng, trừ đa thức một biến - Luyện tập

Nghiệm của đa thức một biến

HÌNH HỌC

Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song

7 bài học

Hai góc đối đỉnh

Hai đường thẳng vuông góc

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Hai đường thẳng song song

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Từ vuông góc đến song song

Định lí

Chương 2: Tam Giác

8 bài học

Tổng ba góc của một tam giác

Hai tam giác bằng nhau

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (ccc)

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (cgc)

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg)

Tam giác cân

Định lí Py-ta-go

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương 3: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Đồng Quy Của Tam Giác

9 bài học

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Luyện tập

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Luyện tập

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Luyện tập

Tính chất tia phân giác của một góc - Luyện tập

Tính chất ba đường phân giác của tam giác - Luyện tập

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập

Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Luyện tập

Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 671 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 7

Miễn phí

+ 639 người đã học