Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Tam giác (Phần 1)

2 bài học

Ôn tập chương II - Tam giác

27:00

Ôn tập chương II - Tam giác (tiếp theo)

32:24

Thống kê

1 bài học

Ôn tập chương III - Thống kê

29:10

Biểu thức đại số

9 bài học

Khái niệm về biểu thức đại số

26:02

Giá trị của một biểu thức đại số

30:12

Đơn thức

31:28

Đơn thức đồng dạng

30:14

Đa thức

31:56

Cộng, trừ đa thức và luyện tập

27:32

Đa thức một biến

30:13

Cộng, trừ đa thức một biến

24:39

Nghiệm của đa thức một biến

30:23

Tam giác (Phần 2)

2 bài học

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

22:42

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

30:50

Các đường đồng quy trong tam giác

8 bài học

Quan hệ giữa góc & cạnh đối diện trong tam giác

28:00

Quan hệ giữa đường vuông góc, hình chiếu và đường xiên

30:44

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

27:35

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

28:17

Tính chất tia phân giác của một góc và luyện tập

29:02

Tính chất ba đường phân giác của tam giác

28:29

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

27:49

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

25:55

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 7

Miễn phí

+ 639 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 629 người đã học