Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

10 bài học

Tập hợp

Cách ghi số tự nhiên

Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

8 bài học

Quan hệ chia hết và tính chất

Dấu hiệu chia hết

Số nguyên tố

Luyện tập chung

Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 3: Số nguyên

8 bài học

Tập hợp các số nguyên

Phép cộng và phép trừ số nguyên

Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung

Phép nhân số nguyên

Phép chia hết. Ước và bội chung của một số nguyên

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

5 bài học

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

4 bài học

Hình có trục đối xứng

Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 6: Phân số

8 bài học

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

So sánh phân số. Hỗn số dương

Phép cộng và phép trừ phân số

Luyện tập chung

Phép nhân và phép chia phân số

Hai bài toán về phân số

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 7: Số thập phân

6 bài học

Số thập phân

Tính toán với số thập phân

Làm tròn và ước lượng

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

Chương 8: Những hình học cơ bản

9 bài học

Điểm và đường thẳng

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

Luyện tập chung

Góc

Luyện tập chung

Số đo góc

Chúng ta đã học những gì?

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

9 bài học

Dữ liệu và thu nhập dữ liệu

Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Biểu đồ cột

Biểu đồ cột kép

Luyện tập chung

Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Xác suất thực nghiệm

Luyện tập chung

Chúng ta đã học những gì?

VitanEdu