V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 5

Nội dung khóa học

What do you do in your free time?

2 bài học

Lesson 1: Part (1, 2, 3)

27:36

Lesson 2: Part (1, 2, 3)

26:07

What happened in the story?

2 bài học

Lesson 1: Part (1, 2, 3)

23:12

Lesson 2: Part (1, 2, 3)

23:52

What would you like to be in the future?

1 bài học

Lesson 1: 1, 2, 3

26:32

Where's the post office?

2 bài học

Lesson 1: Part 1, 2, 3

26:37

Lesson 2: Part 1, 2, 3

23:29

What would you like to eat?

1 bài học

Lesson 1: Part 1, 2, 3

28:17

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Miễn phí

+ 28 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 5

Miễn phí

+ 16 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 4 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 1 người đã học