Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Unit 1: Life Stories - Những Câu Chuyện Cuộc Sống

9 bài học

Unit 1: Life Stories - Getting Started

Unit 1: Life Stories - Language

Unit 1: Life Stories - Reading

Unit 1: Life Stories - Speaking

Unit 1: Life Stories - Listening

Unit 1: Life Stories - Writing

Unit 1: Life Stories - Communication And Culture

Unit 1: Life Stories - Looking Back

Unit 1: Life Stories - Project

Unit 2: Urbanisation - Đô Thị Hoá

9 bài học

Unit 2: Urbanisation - Getting Started

Unit 2: Urbanisation - Language

Unit 2: Urbanisation - Reading

Unit 2: Urbanisation - Speaking

Unit 2: Urbanisation - Listening

Unit 2: Urbanisation - Writing

Unit 2: Urbanisation - Communication And Culture

Unit 2: Urbanisation - Looking Back

Unit 2: Urbanisation - Project

Unit 3: The Green Movement - Cuộc Cách Mạng Xanh

9 bài học

Unit 3: The Green Movement - Getting Started

Unit 3: The Green Movement - Language

Unit 3: The Green Movement - Reading

Unit 3: The Green Movement - Speaking

Unit 3: The Green Movement - Listening

Unit 3: The Green Movement - Writing

Unit 3: The Green Movement - Communication And Culture

Unit 3: The Green Movement - Looking Back

Unit 3: The Green Movement - Project

Review 1: Unit 1 - 2 - 3

2 bài học

Review 1: Unit 1 - 2 - 3 - Language

Review 1: Unit 1 - 2 - 3 - Skills

Unit 4: The Mass Media - Phương Tiện Truyền Thông

9 bài học

Unit 4: The Mass Media - Getting Started

Unit 4: The Mass Media - Language

Unit 4: The Mass Media - Reading

Unit 4: The Mass Media - Speaking

Unit 4: The Mass Media - Listening

Unit 4: The Mass Media - Writing

Unit 4: The Mass Media - Communication And Culture

Unit 4: The Mass Media - Looking Back

Unit 4: The Mass Media - Project

Unit 5: Cultural Identity - Sự Đồng Nhất Văn Hoá

9 bài học

Unit 5: Cultural Identity - Getting Started

Unit 5: Cultural Identity - Language

Unit 5: Cultural Identity - Reading

Unit 5: Cultural Identity - Speaking

Unit 5: Cultural Identity - Listening

Unit 5: Cultural Identity - Writing

Unit 5: Cultural Identity - Communication And Culture

Unit 5: Cultural Identity - Looking Back

Unit 5: Cultural Identity - Project

Review 2: Unit 4 - 5

2 bài học

Review 2: Unit 4 - 5 - Language

Review 2: Unit 4 - 5 - Skills

Unit 6: Endanger Species - Những Loài Vật Đang Bị Đe Doạ

9 bài học

Unit 6: Endanger Species - Getting Started

Unit 6: Endanger Species - Language

Unit 6: Endanger Species - Reading

Unit 6: Endanger Species - Speaking

Unit 6: Endanger Species - Listening

Unit 6: Endanger Species - Writing

Unit 6: Endanger Species - Communication And Culture

Unit 6: Endanger Species - Looking Back

Unit 6: Endanger Species - Project

Unit 7: Artificial Intelligent - Trí Thông Minh Nhân Tạo

9 bài học

Unit 7: Artificial Intelligent - Getting Started

Unit 7: Artificial Intelligent - Language

Unit 7: Artificial Intelligent - Reading

Unit 7: Artificial Intelligent - Speaking

Unit 7: Artificial Intelligent - Listening

Unit 7: Artificial Intelligent - Writing

Unit 7: Artificial Intelligent - Communication And Culture

Unit 7: Artificial Intelligent - Looking Back

Unit 7: Artificial Intelligent - Project

Unit 8: The World Of Work - Thế Giới Công Việc

9 bài học

Unit 8: The World Of Work - Getting Started

Unit 8: The World Of Work - Language

Unit 8: The World Of Work - Reading

Unit 8: The World Of Work - Speaking

Unit 8: The World Of Work - Listening

Unit 8: The World Of Work - Writing

Unit 8: The World Of Work - Communication And Culture

Unit 8: The World Of Work - Looking Back

Unit 8: The World Of Work - Project

Review 3: Unit 6 - 7- 8

2 bài học

Review 3: Unit 6 - 7- 8 - Language

Review 3: Unit 6 - 7- 8 - Skills

Unit 9: Choosing A Career - Lựa Chọn Ngành Nghề

9 bài học

Unit 9: Choosing A Career - Getting Started

Unit 9: Choosing A Career - Language

Unit 9: Choosing A Career - Reading

Unit 9: Choosing A Career - Speaking

Unit 9: Choosing A Career - Listening

Unit 9: Choosing A Career - Writing

Unit 9: Choosing A Career - Communication And Culture

Unit 9: Choosing A Career - Looking Back

Unit 9: Choosing A Career - Project

Unit 10: Lifelong Learning - Học Tập Suốt Đời

9 bài học

Unit 10: Lifelong Learning - Getting Started

Unit 10: Lifelong Learning - Language

Unit 10: Lifelong Learning - Reading

Unit 10: Lifelong Learning - Speaking

Unit 10: Lifelong Learning - Listening

Unit 10: Lifelong Learning - Writing

Unit 10: Lifelong Learning - Communication And Culture

Unit 10: Lifelong Learning - Looking Back

Unit 10: Lifelong Learning - Project

Review 4: Unit 9 - 10

2 bài học

Review 4: Unit 9 - 10 - Language

Review 4: Unit 9 - 10 - Skills

VitanEdu

Khóa học liên quan