Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Lịch sử 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Chương I: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

2 bài học

Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II: Các Nước Á, Phi, Mĩ La - Tinh Từ Năm 1945 Đến Nay

5 bài học

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Các nước Châu Á

Các nước Đông Nam Á

Các nước châu Phi

Các nước Mĩ La - tinh

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

3 bài học

Nước Mĩ

Nhật Bản

Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan Hệ Quốc Tế Từ Năm 1945 Đến Nay

1 bài học

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

2 bài học

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Chương II: Việt Nam Trong Những Năm 1930 – 1939

3 bài học

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945

3 bài học

Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

Chương IV: Việt Nam Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám Đến Toàn Quốc Kháng Chiến

1 bài học

Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Chương V: Việt Nam Từ Cuối Năm 1946 Đến Năm 1954

3 bài học

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Chương VI: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

3 bài học

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính

Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973)

Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Chương VII: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

4 bài học

Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)

Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Chương I: Việt Nam Trong Những Năm 1919 – 1930

4 bài học

Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1926)

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

VitanEdu

Khóa học liên quan