Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Lịch sử 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Lịch Sử Thế Giới Trung Đại

7 bài học

Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Trung Quốc thời phong kiến

Ấn Độ thời phong kiến

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Những nét chung về xã hội phong kiến

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I: Buổi Đầu Độc Lập Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)

2 bài học

Nước ta buổi đầu độc lập

Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Chương II: Nước Đại Việt Thời Lý (thế kỉ XI - XII)

3 bài học

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Đời sống kinh tế, văn hoá

Chương III: Nước Đại Việt Thời Trần (thế kỉ XIII - XIV)

5 bài học

Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Ôn tập chương II và chương III

Chương IV: Đại Việt Từ Thế Kỉ XV Đến Đầu Thế Kỉ XIX Thời Lê Sơ

4 bài học

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Ôn tập chương IV

Chương V: Đại Việt Ở Các Thế Kỉ XVI – XVIII

5 bài học

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Phong trào Tây Sơn

Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI: Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XIX

4 bài học

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Ôn tập chương V và VI

Tổng kết

Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

VitanEdu