Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Lịch sử 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I: Các Nước Châu Á, Châu Phi Và Khu Vực Mĩ Latinh (Thế Kỉ XIX - Đầu Thế Kỉ XX)

6 bài học

Nhật Bản

Ấn Độ

Trung Quốc

Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Ôn tập chương I

Chương II: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914 - 1918)

1 bài học

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chương III: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại

2 bài học

Những thành tựu văn hoá thời Cận đại

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Chương II: Các Nước Tư Bản Chủ Nghĩa Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

4 bài học

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương III: Các Nước Châu Á Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

2 bài học

Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương IV: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1939 - 1945)

2 bài học

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương II: Việt Nam Từ Đầu Thế Kỉ XX Đến Hết Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1918)

4 bài học

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Chương I: Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô (1921 - 1941)

2 bài học

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Cuối Thế Kỉ XIX

3 bài học

Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Chiến sự lan rộng ra cả nước Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Lịch sử 11

+ 2018 người đã học